Skip Ribbon Commands Skip to main content
MOFET International
  kinus_2.jpg
 
ברוכים הבאים לאתר ההתקשרות של
הכינוס הבין-לאומי המקוון של מכון מופ"ת

עברית בקוונה תחילה:

הוראת עברית כשפה נוספת
לאוכלוסיות מגוונות בארץ ובעולם
הכינוס יתקיים בימים ראשון ושני, כ"א-כ"ב באייר תשע"ה, 11-10 במאי 2015

 
לקבלת פרטים ועדכונים על הכינוס, אנו מלאו את הפרטים הבאים:

© Mofet International. The Mofet Institute. 2015